( ครูปฐมวัย/ผู้จัดการ )
( ครูพี่เลี้ยง )
( ครูพี่เลี้ยง )
( ฝ่ายโภชนาการ / เลี้ยงเด็กอ่อน )
( ครูพยาบาล)
(ครูภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
( ครูพี่เลี้ยง )
( ครูพี่เลี้ยง )
( ครูพี่เลี้ยง )
( ครูพี่เลี้ยง )
( ครูพี่เลี้ยง )
( แม่บ้าน )
( ครูปฐมวัย / ที่ปรึกษา )