*  ฝึกการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน (กิน,นอน,ถ่าย)
  *  ฝึกการเรียนรู้กฎเกณฑ์ ต่างๆอย่างง่ายๆ
  *  ฝึกการเรียนรู้การจัดระเบียบของใช้ส่วนตัว
  *  ฝึกการรู้จักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ
  *  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน
  *  กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
  *  กิจกรรมเข้าจังหวะ
  *  กิจกรรมวงกลมแสนสนุก
  *  กิจกรรม ART & PLAY

Full day nursery (ฝากเลี้ยงเต็มวัน
  จันทร์ – ศุกร์ ( 06.30 – 18.30 น. )  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 : ช่วงอายุ  2  เดือน  -  1  ปี
กลุ่มที่ 2 :  > 1 ปี   -  4 ปี
กลุ่มที่ 3 : > 4 ปี - 5 ปี
ราคา 5,500 บาท
ราคา 4,500 บาท
ราคา 3,500 บาท
After school care  (ฝากดูแลเด็กหลังเลิกเรียน + สอนการบ้าน)       
   จันทร์ – ศุกร์     ( 15.00 – 19.00 น. )  อายุ  3 – 6 ขวบ ราคา 2,500 บาท
Summer educare   (ฝากดูแลเด็กช่วงปิดเทอม)  
  จันทร์-ศุกร์(07.00-18.00 น.)  อายุ 3 – 6 ขวบ ราคา 5,500 บาท
Part time daycare ( ฝากเลี้ยงรายวัน)  ราคา 300 บาท
Holiday care (เรียนภาษาอังกฤษ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)   ราคา 350 บาท
หมายเหตุ : รายละเอียดอัตราค่าบริการดูที่หัวข้อ ระเบียบการสมัคร/สวัดิการ

 

 

 

 
 
พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว