*  ฝึกการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน (กิน,นอน,ถ่าย)
  *  ฝึกการเรียนรู้กฎเกณฑ์ ต่างๆอย่างง่ายๆ
  *  ฝึกการเรียนรู้การจัดระเบียบของใช้ส่วนตัว
  *  ฝึกการรู้จักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ
  *  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน
  *  กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
  *  กิจกรรมเข้าจังหวะ
  *  กิจกรรมวงกลมแสนสนุก
  *  กิจกรรม ART & PLAY

 

 

 

 
 
พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว