ก่อตั้งขึ้น จากปนิธาณอันแน่วแน่  ของครูพร ( นางรัตนาพร  ทัศนียกุล ) ที่อยากเห็นเด็กๆ  ภายในหมู่บ้าน และบริเวณรอบๆ ชุมชนที่พักอาศัย ของตนเอง   ได้รับการดูแล  เอาใจใส่   ปลูกฝัง  และส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้าน  ทั้ง ด้านร่างกาย  จิตใจ   อารมณ์  สติปัญญา  รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างเหมาะสม  ตามวัยของการเจริญเติบโตของเด็ก แต่ละวัย   ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เด็ก    เติบโตเป็นผู้ใหญ่  ที่มีคุณภาพของครอบครัว  และสังคมต่อไป   

ประวัติครูพร : เป็นครูอนุบาลที่มีประสบการณ์การเป็นครู  ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐมากว่า  30  ปี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก  การประยุกต์นำหลักสูตรดูแลเด็กปฐมวัย  หรือก่อนวัยเรียนมาส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยต่างๆ   มาอย่างมากมาย    นอกจากนี้ยังได้มีประสบการณ์จริงในการสอนทักษะ  การเรียนรู้  ตามหลักสูตรอนุบาลมาตลอดอายุราชการ  ทำให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  ที่ขัดขวางพัฒนาการและศักยภาพที่แท้จริง  ตามธรรมชาติของเด็ก

จึงได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ  เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กบรรลุขีดความสามารถที่ควรจะทำได้ สูงสุด  ตามธรรมชาติของเด็กๆ ในแต่วัย   จนกลายเป็น   สถานรับเลี้ยง  บอสบุ๋นเบบี้โอมฯ 

 


       สถานที่ออกแบบตกแต่งเฉพาะเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กทุกช่วงวัย มีความปลอดภัย
เงียบ สงบ  ไร้มลพิษ  อยู่ใกล้กับสวนธรรมชาติปลอดโปร่ง ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ รวมถึงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม อากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เด็กๆสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เช้าของทุกๆวัน พร้อมเสียงเพลงเพราะๆ ทุกๆ วัน  รอบๆ สถานรับเลี้ยงฯ  มีลมตลอดทั้งวัน ไม่แออัด ไม่มีฝุ่นหรือมลพิษ

 

     

  ทางผู้ปกครองจะหมดกังวลเรื่องการติดเชื้อ เพราะทางเนอสเซอรี่มีระบบป้องกัน
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศโดยรอบ หรือการสัมผัสของเด็ก แม้แต่ภาชนะที่
ใส่อาหารเด็ก และน้ำดื่มที่เราคัดสรรมาให้เด็กๆของเราทุกคน

 


ระบบการรักษาความสะอาดภายในเนิร์สเซอรี่

  1. ถูพื้น เช็ดอุปกรณ์ ของเล่นต่างๆ  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ทุกวัน
  2. เปิดระบบไฟ UV  light  ฆ่าเชื้อโรค (ภายในห้องเลี้ยงเด็ก)  ทุกวัน  ระหว่างเวลา  22.00 น. -  04.00
  3. ทำความสะอาดใหญ่เนิร์สเซอรี่  (Big Cleaning  Day) ทุกวันเสาร์


       ทางด้านอาหาร เราเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  โดยปลาผักและผลไม้เกือบทุกวัน
ตามตารางเมนูอาหารประจำสัปดาห์ และเราก็มีการสื่อสารกันเรื่องการทานอาหารของเด็กทุกวัน
       เด็กๆทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี มีความสุข รู้สึกดีต่อเนอสเซอรี่ที่เสมือนบ้านหลังที่ 2 ของตนเอง ตัวของผู้บริหารก็เข้ามาดูแลเด็กร่วมกันกับครูพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมประจำวันกับเด็กๆทุกวัน  เพื่อที่จะได้เรียนรู้และประเมินทางด้านอารมณ์ของเด็กๆทุกคน ผู้บริหารต้องการเห็นเด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเล่นกิจกรรมทีผู้บริหารจัดวางแผนการเรียนรู้ไว้ให้

 


       ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานด้วยจริยธรรม คุณธรรม เมตตาธรรม ในการดูแลองค์กรและเด็กๆ ผู้บริหารต้องการให้ความรักและความอบอุ่นกับเด็กๆเสมือนลูกของตน เข้าใจดีว่าทุกช่วงเวลาของเด็กที่ผ่านไปสำคัญมากและมีค่าทุกนาที มีการดูแลทุกช่วงเวลาของเด็กให้มีการกระตุ้นเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กทุกด้านทางสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ ทางหู จมูก ปาก ตา และมือ ทั้งยังเน้นส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กต่อไป

 

 

 
 

 

พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว