แนวการจัดการเรียน – การรับเลี้ยง  ของบอสบุ๋น    
……………………………………………………………………………………………………      
สถานรับเลี้ยงฯ บอสบุ๋น  เบบี้โฮมฯ เน้นการเตรียมความพร้อมของ พัฒนาการครบทั้ง  4  ด้าน  คือ

ร่างกาย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา                 


ด้านร่างกาย    

                 

1.จัดอาหารที่สะอาด  และมีคุณค่าให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ได้รับประทานอาหารครบทั้งปริมาณ  และคุณภาพครบ  5  หมู่   เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์                                                          

2.จัดสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย  เช่น  เครื่องเลน  กีฬา     กิจกรรมเต้นตามจังหวะเพลง      

3.การกำหนดเวลาพักผ่อน  ให้เด็กนอนหลับเป็นเวลา  และเพียงพอ 

 

 

    
ด้านอารมณ์
1. จัดสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะผสมผสาน  ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทั้งนี้      เพื่อให้เด็กไม่ตื่นกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงในก้าวแรกของชีวิต


2.ใช้ความรัก  ความเข้าใจ การยอมรับ ระหว่างนักเรียนและครู  เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกัน  และเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการต่างๆ  เพื่อพัฒนาเด็ก  โดยมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  เรียนรู้ที่จะได้รับความรักและการยอมรับจากผู้อื่น  พร้อมทั้งเรียนรู้ ที่จะให้สิ่งเหล่านี้แก่ผู้อื่นด้วย

 

3.กิจกรรมปลูกฝังให้ให้เด็กมี  “คุณธรรม ขั้นพื้นฐาน 8 ประการ”ได้แก่  ขยัน สะอาด  ซื่อสัตย์  สามัคคี  ประหยัด      มีน้ำใจ   มีวินัย  สุภาพ                                                

                                                                                                                       

4.จัดกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย  มารยาท  วัฒนธรรม  และปลูกฝังให้ภูมิใจในชาติไทย

 

5.จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง  อย่างเต็มศักยภาพ เช่น กีฬา  ศิลปะ  การแสดง  ฯลฯ  

 

 

ด้านสติปัญญา                                                                      
1.  จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการเล่น และการทำกิจกรรม ที่สนุกสนาน
2.  ให้เด็กได้ทำกิจกรรม  ทั้งภายในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้          
3.  การจัดการเรียนการสอน  เน้นกระบวนการทั้งหมด   มากกว่าผลงานของเด็ก  
4.  เน้นฝึกฝนให้เด็ก ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  มีความสามารถในการฟัง  และถ่าน  ทอด  หรือสื่อสาร   ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ  ที่เป็นพื้นบานต่อการเรียนระดับสูงขึ้น
6.  เน้นสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้            
7. การสอนภาษาอังกฤษ   เน้นการรู้จักศัพท์สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก  ทั้งสิ่งของ รูปสัตว์  ธรรมชาติ   ในบางโอกาส จะจัดให้เด็กๆ ได้พบปะ  และเรียนกับครูชาวต่างชาติ       
8. เน้นให้มีการเล่นอย่างมีความรู้  และการเรียนอย่างมีความสนุก สนาน


 

 

                        

 

 
 
 
 
 

 

พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว