นโยบายของสถาน รับเลี้ยงเด็ก บอสบุ๋น เบบี้โฮมฯ

1.ฝึกอบรม  พัฒนา  ส่งเสริม  ทักษะต่างๆ  ของเด็กก่อนวัยเรียน  และเด็ก ปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา

2.เสริมสร้างทัศนคติที่ดี  ต่อการเรียน  โดยการจัดกิจกรรม และเรียนรู้ ผ่านการเล่นเพื่อการเตรียมความพร้อมให้เด็ก ก่อนวัยเรียน  ให้สามารถเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงวัยที่ต้องเรียน

3.ปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรม  มารยาทไทย  โดยการฝึกให้เป็นนิสัยที่ดี งาม  ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข

4.สร้างบรรยากาศภายในสถานรับเลี้ยงฯ ให้รู้สึกอบอุ่น  เหมือนอยู่ที่บ้าน โดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

5. จัดสภาพแวดล้อม  ให้มีความสะอาด  ปลอดภัย  เหมาะสำหรับสำหรับเด็ก

6.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   การกล้าแสดงออก  และความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กแต่ละวัย

7.ปลูกฝังทัศนคติของเด็กให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และยึด มั่นในวิถีแห่งประชาธิปไตย

8.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของครู  ให้มีการพัฒนาทักษะการสอน หรือการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และการนำกลวิธีใหม่ๆ มาพัฒนางานของสถานรับเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง


9.ส่งเสริม การสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ระหว่างสถาบันครอบครัว  กับสถานรับ เลี้ยงฯ  ให้เกิดความเชื่อมั่น และความร่วมมือระหว่างกัน

 

 
 

 

 
พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว