Download ข้อมูล บอส&บุ๋น เบบี้โฮมี่ 

ตารางกิจกรรมประจำวัน Boss & Boon Baby Home

เวลา

กิจกรรม

07.00-08.30  น.

รับเด็ก , รับประทานอาหาร

08.30-09.00  น.

ตรวจสุขภาพ / ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 1

09.00-09.15  น.

เคารพธงชาติ , สวดมนต์

09.15-10.00  น.

กิจกรรมกลางแจ้ง ( Physical Gross Motor )

10.00-10.15  น.

ฝึกเข้าห้องน้ำ / ล้างมือ / ล้างหน้า  ช่วงที่ 2

10.15-10.35  น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  (เลียนแบบ / ฟัง / สมาธิ)

10.35-10.45  น.

ดื่มนม , ทานอาหารว่างเช้า / ฝึกเข้าห้องน้ำช่วงที่ 3

10.45-11.25  น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (นิทาน)   (ภาษา/สังคม/สติปัญญา/สมาธิ/จินตนาการ)

11.25-11.45  น.

กิจกรรมสร้างสรรค์/เกมการศึกษา       (Creative Thinking)

11.45-12.00  น.

ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 4 / ล้างมือ

12.00-12.20  น.

รับประทานอาหารกลางวัน / อาบน้ำ / ดื่มนม

12.20-14.45  น.

นอนหลับพักผ่อน

14.45-15.00  น.

ตื่นนอน / เก็บที่นอน / ฝึกเข้าห้องน้ำ ช่วงที่ 5

15.00-16.00  น.

รับประทานอาหารเย็น / อาบน้ำ

16.00-16.30  น.

ศิลปะสร้างสรรค์

16.30-17.00  น.

อาหารว่าง / ดื่มนม

17.00-19.00  น.

เล่นอิสระ / เตรียมตัวกลับบ้าน

*** หมายเหตุ    กิจกรรมในแต่ละวันอาจจะยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

 
 
 

พัฒนาการเด่น  เน้นกิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะการเรียนรู้  เชิดชูสถาบันครอบครัว